Work on impactful projects with driven people
See all jobs
ABI
Working at ABI Games is a fantastic experience for me. I am so grateful to meet many enthusiastic and wonderful people that support me alot the beginning to now.
ABI ,
ABI GAMES
Working at ABI Game is a fantastic experience for me. I am so grateful to meet many enthusiastic and wonderful people that support me alot the beginning to now.
ABI GAMES ,

JAVASCRIPT/ HTML5 DEVELOPER

Summary:

• Chịu trách nhiệm xây dựng các sản phẩm game playable (Html5/JavaScript) để phục vụ quảng cáo cho các dự án game trên thị trường toàn cầu.
• Phối hợp đội phát triển nội dung để lập kế hoạch, xây dựng kịch bản playable tối ưu hiệu quả quảng cáo

➡️ Yêu cầu: 

Benefit:

- Thu nhập: UP TO 1000$ 

0.03211 sec| 1801.586 kb