Work on impactful projects with driven people
See all jobs
ABI
Working at ABI Games is a fantastic experience for me. I am so grateful to meet many enthusiastic and wonderful people that support me alot the beginning to now.
ABI ,
ABI GAMES
Working at ABI Game is a fantastic experience for me. I am so grateful to meet many enthusiastic and wonderful people that support me alot the beginning to now.
ABI GAMES ,

DATA ENGINEER - Chuyên viên PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Summary:

-Tổ chức quản lý, lưu trữ và phân tích dữ liệu người dùng từ nhiều nguồn (bigquery, playstore, appsflyer, …).
-Tham gia vào việc vận hành hệ thống.
-Nghiên cứu các công nghệ mới, cập nhật hệ thống đảm bảo các nhu cầu về lưu trữ và khai thác dữ liệu.
➡️ Yêu cầu: 

Benefit:

- Thu nhập: UP TO 1500$ 

0.01418 sec| 1801.93 kb